SBWM

Het begin

Medio 1999 werd door enkele inwoners van Mariarade hard gewerkt aan de oprichting van een nieuwe organisatie; Stichting Buurtgericht Werken. Buurtgericht Werken stond (en staat nog steeds) voor een nieuwe manier van opkomen voor je eigen buurt. De inwoners van Mariarade willen samen met de gemeente en met allerlei verenigingen en organisaties het leefklimaat in de eigen wijk bewaken en zo nodig verbeteren.

De eerste bijeenkomst van Buurtgericht Werken werd gehouden op woensdag 8 september 1999 in het gemeenschapshuis. Deze oprichtingsvergadering was een groot succes. Ruim 120 personen hadden de weg gevonden naar de aula van de Regenboogschool.

Tijdens de oprichtings-vergadering gaven de mensen van het eerste uur (Jeu Extra, Harry van Hardeveld, Arie Jansen, Jan Roelofsen, Robert Ruiter, Chris Tiekstra, en Albert Vos) een toelichting op het doel van buurtgericht werken. De toenmalige wethouder, Paul Simons, was ook aanwezig en vertelde waarom de gemeente graag tijd en geld investeert in dit soort nieuwe initiatieven.

De beginjaren

Burgemeester Sakkers bezocht Mariarade op 18 oktober 2000. Hij deed dit om de wijk beter te leren kennen en om met de Stichting Buurtgericht Werken Mariarade te spreken over de kansen en bedreigingen binnen de wijk.

Eind 2000 nam SBWM het initiatief om een compleet evenementenoverzicht voor Mariarade op te stellen. In januari moest de eerste versie (eerste helft 2001) gereed zijn. Er werd gekozen voor een kalender van een handzaam formaat, dat gemakkelijk in huis is op te hangen. Voor de tweede helft van 2001 kwam er een tweede evenementenkalender. Het was de bedoeling dat vanaf 2002 jaarlijks een compleet overzicht van alle evenementen huis aan huis werd bezorgd in heel Mariarade. Achterliggend idee was dat hierdoor het overleg tussen alle verenigingen en stichtingen zou leiden tot nog meer samenwerking tussen de vele actieve verenigingen die Mariarade rijk is. De Evenementenkalender Mariarade is vanaf het begin een succes gebleken en heeft navolging gevonden in andere wijken en zelfs in andere steden.

Na veel praten en lang wachten was het eind 2001 eindelijk zo ver! De jeugd van Mariarade (leeftijd van 15 tot 22 jaar) kon twee avonden per week terecht in Oase, op de hoek Paadweg/Kastanjelaan. Het jeugdhonk werd bemand door een professionele jeugdwerker, zodat er altijd begeleiding aanwezig was. Na de opening van Oase voor de jeugd uit onze buurt is de opvang in de bus aan de Randweg vervallen. Ook overdag is Oase geopend, maar dan als crisisopvang.

In december 2001 wordt een start gemaakt met het Buurt Ontwikkelings Plan voor Mariarade gepresenteerd. De gemeente Heerlen had geld beschikbaar gesteld voor het in kaart brengen van de wijk Mariarade en het bepalen van een beleid voor deze wijk in de komende jaren. Het werk werd uitbesteed aan het bureau Atrive, dat in nauwe samenwerking met de Stichting Buurtgericht Werken Mariarade haar werkzaamheden verrichtte. Achteraf bleek dat het rapport erg theoretisch was opgezet en dat alleen de gemeente er beleidsmatig mee kon werken. Directe invloeden voor de wijk zijn helaas niet gebleken. Het BOP werd eindeindelijk medio 2002 opgeleverd.

In december 2002 werd, mede dankzij de steun van SBWM, het Gemeenschapshuis Mariarade heropend. Dankzij een aantal bouwkundige aanpassingen was het gebouw nu veel beter geschikt om diverse zalen gelijktijdig te gebruiken. Ook de twee nieuwe toiletgroepen zijn een echte aanwinst. De SBWM is trots dat zij een rol heeft mogen spelen bij deze verbeteringen.

Het Gemeenschapshuis is enerzijds bedoeld voor allerlei verenigingen en groepen om hun activiteiten mogelijk te maken. Daarbij worden de prijzen zo laag mogelijk gehouden. Anderzijds is het Gemeenschapshuis prima geschikt voor bruiloften, feesten en partijen. Hierbij worden normale, commerciele prijzen gehanteerd. Toch is het leuk om je bruiloft, communie, receptie of ander feest in de eigen wijk te kunnen houden.

Het jaar van de grote stappen voorwaarts

In 2003 worden een aantal activiteiten ontwikkeld die in de loop der jaren zijn uitgegroeid tot een vaste waarde.

In januari vond de eerste Nieuwsjaarsreceptie Mariarade plaats, georganiseerd door SBWM. Alle inwoners, verenigingen en instanties werden uitgenodigd voor de Nieuwjaarstref. De volgende edities werden steeds door een andere organisatie/vereniging georganiseerd, steeds in samenwerking en met een financiele bijdrage van SBWM.

Met medewerking van Speeltuin Mariarade, Basisschool De Regenboog, de buurtvereniging en SBWM werden de OranjeFeesten Mariarade georganiseerd. Op 30 april kleurt Mariarade dus altijd Oranje. Naast een optocht door de wijk op versierde kinderfietsen is er in de middag een rommelmarkt in de Speeltuin. In de avonduren vindt het vuurwerk bij Kasteel Hoensbroek plaats, inclusief de lampionnenoptocht vanaf de Markt. Deze avondactiviteit wordt georganiseerd door de 4 buurtstichtingen uit Hoensbroek en de Oranje Vereniging Heerlen.

In de loop van het jaar 2003 gaat de website van SBWM online en worden de volkstuinen op de binnenplaats van de groep woningen gelegen aan de Emmastraat, Emmaplein, Wolfshoofdplein en Amstenraderweg opgeleverd.

Eind 2003 wordt het Buurtnetwerk Jeugdhulpverlening Mariarade opgestart. Een samenwerking die later vervolg krijgt binnen de Brede School Mariarade die een jaar later van start zou gaan. Professionals proberen in diverse overleggen de sociale problematieken in de wijk zo snel mogelijk in kaart te brengen. Snelle interventie biedt namelijk de beste kans op blijvende oplossingen.

Recente geschiedenis

SBWM is inmiddels een vaste waarde geworden in de wijk. De vrijwilligers zetten zich in, maar beseffen ook dat hun inspanningen niet alles kunnen oplossen. De link naar de professionals van gemeente, alcander, politie, woningstichtingen etc. maakt de oplossingsmogelijkheden natuurlijk wel een stuk groter.

Eind 2006 wordt het trapveldje naast de Brede School opgeleverd. SBWM heeft zich hier bijzonder voor ingezet en het heeft veel tijd en overredingskracht gekost, maar het is uiteindelijk gelukt. Het nieuwe trapveldje wordt door de Brede School gebruikt als uitbreiding van de speelplaats (die door de nieuwbouw een beetje in de verdrukking was gekomen). De overige tijd maken de kinderen uit de wijk er gebruik van. Een buurtbewoner zorgt voor het sluiten van de poort, zodat het veldje in de nachtelijke uren niet tot overlastplek kan verworden.

Een jaar later, 2007, wordt onder grote belangstelling het Informatieboekje 55+ in Hoensbroek bezorgd. Het geeft de senioren een goed overzicht van de vele activiteiten die in Hoensbroek plaatsvinden. Zaterdag 14 april werd tijdens een grootse manifestatie het informatieboekje 55+ers gepresenteerd. Het boekje is wederom een voorbeeld van de goede samenwerking tussen de vier stichtingen Buurtgericht Werken in Hoensbroek. Vijf wethouders van de gemeente Heerlen (de Wit, van Zutphen, Duijf, Smeets en Offermans) waren aanwezig om de eerste boekjes in ontvangst te nemen. Vervolgens gingen 195 vrijwilligers en participanten van de Stichtingen Buurtbeheer de buurten in en verspreidden 4.500 boekjes onder de 55+ers in Hoensbroek

Op 16 oktober 2007 bracht het Heerlens college van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan de wijk om nader kennis te maken met de inwoners. Want mensen maken de buurt en mensen maken de samenleving. Na een officieel welkom werd om 19.30 uur het overleg met de bewoners gestart, hiervoor was een leuk concept bedacht; speeddating.

In de jaren 2008 en 2009 kreeg de samenwerking tussen de buurtstichtingen in Hoensbroek steeds meer inhoud. Het uitgangspunt van Buurtgericht Weken blijft het opkomen voor de eigen wijk, maar er zijn ook een aantal buurtoverstijgende thema’s die beter in gezamenlijkheid kunnen worden opgepakt. Overigens is deze vorm van samenwerking op stadsdeelniveau ook in de rest van Heerlen ingevoerd.

De jaren 2010 en 2011 gaat het werk van SBWM door. Naast de vaste evenementen wordt een aantal malen per jaar vergaderd. Daarbij kunnen inwoners, verenigingen en instanties tijdens het agendapunt ‘gasten aan het woord’ hun zegje doen. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt, niet zelden om SBWM om een kleine financiele bijdrage te vragen. Via de site en de nieuwsbrieven worden de buurtbewoners steeds op de hoogte gehouden.

Het jaar 2012 zal de boeken ingaan met een rouwrandje. In de voorgaande jaren bleek al dat het voor verenigingen steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te houden. Minder leden, maar vooral ook minder vrijwilligers bezorgen de bestuurders hoofdbrekens.

In 2012 komt er zelfs een einde aan onze roemruchte voetbalvereniging RKVV Mariarade. De gemeente besloot dat het ledenaantal te gering was om zelfstandig verder te kunnen gaan op de eigen accommodatie. Verkassen naar een andere vereniging zat er helaas niet in, dus is de vereniging dit jaar formeel opgeheven.


Sinds 2013 wordt in de maand september de Buurtdag Mariarade georganiseerd. Een gezellige zondagmiddag waar alle verenigingen uit de buurt zich presenteren. Dit wordt gecombineerd met live-muziek en een grote rommelmarkt. Buurtdag Mariarade is vooral bedoelt voor de verenigingen die altijd op zoek zijn naar leden en bestuurders.